پرسشنامه سلامت عمومی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۷۹
نویسندگان گلدبرگ و هیلر
مخفف GHQ
نام انگلیسی پرسشنامه General Health Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سلامت عمومی ٢٨ سوالی توسط گلدبرگ و هیلر (١٩٧٩) ارائه شده است. برای سنجش پایایی کلی پرسشنامه می توان از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد که ضریب پایایی هر یک از مؤلفه های سلامت عمومی توسط رضایی (١٣٩٣) به دست آمده است. مطابق جدول زیر، ضریب پایایی کل پرسشنامه نیز توسط رضایی ٠/٨٦ محاسبه گردید که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اعتماد عمومی

مبانی نظری اجرای خط مشی عمومی

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

پرسشنامه خود کارآمدی عمومی (GSES)

نقش وسایل ورزشی عمومی در جذب شهروندان به ورزش همگانی

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سلامت سازمانی

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سلامت اجتماعی

۱۳۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رضایت شغلی عمومی

۱۹۷۹