پرسشنامه سنجش آموزش اثربخش اساتید

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان قاسم زاده علیشاهی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش آموزش اثربخش اساتید توسط قاسم زاده علیشاهی، کاتب و کاظم زاده بیطالی (١٣٩٤)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٢ گویه می‏باشد. قاسم زاده و همکاران (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه سنجش آموزش اثربخش اساتید را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٧٨ درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه اثربخشی معلّم

پرسشنامه راه‌کارهای توانمندسازی اساتید پزشکی در حوزه آموزش

۱۳۹۴

پرسشنامه عوامل مؤثر بر اثربخشی بازاریابی رابطه مند

۱۳۹۳

پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد

۱۹۸۲

پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

۱۳۸۹

پرسشنامه اثربخشی سازمانی

۱۹۹۶

پرسشنامه اثربخشی سازمانی

۱۳۸۲

پرسشنامه اثربخشی استراتژیهای بازاریابی

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل موثر بر اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان

۱۳۹۳

پرسشنامه اثربخشی تبلیغات اینترنتی

۱۳۸۹