پرسشنامه سنجش انگیزش بهبود عملکرد آموزشی معلمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۵
نویسندگان رضوی کلاته
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش انگیزش بهبود عملکرد آموزشی معلمان بر اساس تئوری خودمختاری دسی و رایان و با اقتباس از ابزارهای سنجش میزان انگیزش در به کارگیری آموخته‌های حاصل از دوره های آموزشی در موقعیت‌های عملی ساخته شده است؛ در این خصوص از پرسشنامه کرمی و جودی (١٣٩١) و پرسشنامه سنجش بهبود عملکرد طراحی شده توسط شاهسون (١٣٩٣) الگو‌برداری شده است . این پرسشنامه دارای ٢٨ گویه است . در پژوهش رضوی کلاته (١٣٩٥) روايي صوری و محتوایی این ابزار توسط اساتید مورد تاييد قرار گرفته و پايايي آن با روش آلفای کرانباخ برای هر زیرمقیاس بالاتر از ٠/٧٠ گزارش شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه کاربست یافته‌های تحقیقات آموزشی

پروتکل مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

پرسشنامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی

۱۹۹۷

پرسشنامه عملکرد کارکنان با توجه به گذراندن دوره های آموزشی

۱۳۹۲

پرسشنامه عملکرد مدیران با توجه به گذراندن دوره های آموزشی کارکنان

۱۳۹۲

پرسشنامه مقایسه تطبیقی عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی

۱۳۹۳

پرسشنامه مقایسه تطبیقی عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی

۱۳۹۳

پرسشنامه میزان انگیزشی بودن مواد آموزشی

۲۰۱۱

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی

۱۳۸۳