پرسشنامه سنجش بازاریابی درونی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان دیویس
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش بازاریابی درونی توسط دیویس (٢٠٠٥)، تهیه و تنظیم شده که برای اولین بار صادقلو و تیرگر (٢٠١٣)، آن را در ایران ترجمه کرده اند. این پرسشنامه دارای ٢٦ سوال می‌باشد . ابراهیمی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه سنجش بازاریابی درونی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٤٨به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه انگيزش درونی

۱۳۹۳

پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)