پرسشنامه سنجش باورهای معلمان نسبت به آموزش ریاضی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۸۷
نویسندگان گودرزی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش باورهای معلمان نسبت به آموزش ریاضی توسط گودرزی (١٣٨٧) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٨ گویه می¬باشد. گودرزی (١٣٨٧)روایی محتوایی و صوری پرسشنامه سنجش باورهای معلمان نسبت به آموزش ریاضیرا مناسب ذکر کرده است و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ٠/٩١ ذکر شده است. مجاز (١٣٩٢) در تحقیق خود میزان روایی را ٠/٨٩ اعلام کرد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی

پرسشنامه کاربست یافته‌های تحقیقات آموزشی

مبانی نظری آموزش ضمن خدمت

پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله

پروتکل پکیج آموزش درمان فراشناخت

پروتکل مداخله آموزش مقابله با استرس