پرسشنامه سنجش بخشودگی بین فردی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان احتشام زاده و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقياس سنجش بخشودگي بين فردي شامل ٢٥ گویه می باشد و توسط احتشام زاده، احدی، عنایتی و حیدری (١٣٨٩) تهیه و تنظیم شده است . در مطالعه احتشام زاده و همکاران (١٣٨٩) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ به دست آمده است. اعداد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری نیروی مقاوم فردی

پرسشنامه بخشودگی (FFS)

پرسشنامه روابط بنیانی بین فردی رویکرد رفتاری

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ توانایی فردی در جمعیت کاری

۱۹۹۶

پرسشنامه هویت فردی

۱۳۹۱

پرسشنامه تعارض فردی

۱۳۸۹

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ یگانگی فردی شغلی

۱۹۹۱

پرسشنامه انتظار پیامد فردی

۱۹۹۴

پرسشنامه اقدام برای رشد فردی

۱۳۹۰