پرسشنامه سنجش تأثیر گردشگری بر میزان پویایی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان رضازاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش تأثیر گردشگری بر میزان پویایی توسط صادق رضازاده (١٣٩٢) طراحی شده است و شامل ٢٨ گویه می باشد. در پژوهش رضازاده (١٣٩٢) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده‌شده است. بدین‌صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران سازمان و مدیریت قرارگرفته است درنتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورداستفاده قرار گرفت. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنیاینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). در پژوهش رضازاده (١٣٩٢) پایایی مؤلفه‌های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ (٨٠/ ٠) برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به‌دست‌آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ چک‌لیست میزان عزت‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

۱۳۸۶

پرسشنامه میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

۱۳۸۷

پرسشنامه سنجش میزان کجروی

۱۳۸۵

پرسشنامه میزان انگیزشی بودن مواد آموزشی

۲۰۱۱

پرسشنامه افسردگی سما (سنجش میزان افسردگی)

۱۳۶۸