پرسشنامه سنجش تمایل به عضلانی بودن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان مك ريري و ساس
مخفف DMS
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ تمايل به عضلاني بودن ﺗﻮﺳﻂ مك ريري و ساس(٢٠٠٠) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ تمايل به عضلاني بودن ﺷﺎﻣﻞ١٤ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪآن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ نگرش‌ها و رفتارهاي مربوط به عضلاني بودن در افراد را اندازه گيري كند. در پژوهش مولودي و همكاران (۱۳۹۱) روايي و پايايي اين مقياس مورد ارزيابي قرارگرفته است. نتايج تحليل عاملي اكتشافي سه عامل را در اين پژوهش براي مقياس تمايل به عضلاني بودن آشكار ساخت (نگرش به تصوير تن عضلاني، رفتارهاي مربوط به عضلاني بودن، مصرف دارو براي پرورش عضلات). اين عامل‌ها از همساني دروني و روايي همگرايي مناسب و رضايت بخشي برخوردارند. همچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آلفای این پرسشنامه ٠/٨٧ به دست آمد که نشان‌دهنده پایایی قابل‌قبول این پرسشنامه می‌باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

سنجش تمایل به عضلانی بودن

۲۰۰۰

پرسشنامه میزان انگیزشی بودن مواد آموزشی

۲۰۱۱