پرسشنامه سنجش جو ورزش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان دسی و ریان
مخفف SCQ
نام انگلیسی پرسشنامه Sport Climate Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه جو ورزشی شامل ١٥ گویه است و در سال ٢٠٠٠ توسط دسی و ریان و برمبنای نظریه خود مختاری آنها ساخته شد این پرسشنامه توسط استندج، دودا و نتومین در سال ٢٠٠٦ توسعه یافت. در پژوهش شاکری، آقایی و نیک نژاد (١٣٨٩) هنجاریابی این پرسشنامه را انجام داده اند، ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس و مولفه های؛ ايجاد زمينه هاي تصميم گيري صحيح در راستاي پيشرفت، ايجاد زمينه هاي ارتباط متقابل با ورزشكار، احترام به نظرات و خواسته هاي ورزشكار، شيوه گفتاري مربي با ورزشكار به ترتیب ٠/٨٦، ٠/٨١، ٠/٨٢، ٠/٦٧، ٠/٣٤ بدست آمد روایی پرسشنامه نیز مطلوب گزارش گردید .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی