پرسشنامه سنجش حسابرسی پس از ترخیص کالا (PCA)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۳
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان قنبری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش حسابرسی پس از ترخیص کالاتوسطقنبری (١٣٩٤) ساخته شده است و دارای ٦٣ سوال می¬باشد. روایی پرسشنامه سنجش حسابرسی پس از ترخیص کالاتوسط قنبری(١٣٩٤) ٠/٨٩ به روش آلفای کرونباخ به دست آمده است.