پرسشنامه سنجش خود آرمانی و خود واقعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۴
نویسندگان چارلز و شی یر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش خود آرمانی و خود واقعی توسط چارلز و شی یر (١٩٩٤) تهیه و تنظیم شده است . در پژوهش چارلز و شی یر (١٩٩٤) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ مقدار٠٨٢٥ به دست آمده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه اثر بخشی پیام های کاراکتری (انیمیشن) و شخصیت های واقعی در تبلیغات تلویزیونی