پرسشنامه سنجش رفتارهای خودتخریبی و علل آن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان آقامحمدیان شعرباف و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خودتخریبی توسط آقامحمدیان شعرباف و همکاران (١٣٩١)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٨ گویه می‏باشد. آقامحمدیان شعرباف و همکاران (١٣٩١)، پایایی پرسشنامه خودتخریبی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٥٧ به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه رفتارهای سیاسی

مبانی نظری اقدام به رفتارهای پرخطر

مبانی نظری رفتارهای انحرافی کارکنان

مبانی نظری رفتارهای اخلاقی کارکنان

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی

۱۳۸۹

پرسشنامه رفتارهای پرخطر نوجوانان

۱۳۹۰

پرسشنامه رفتارهای اجتماعی انتظاری

۲۰۰۳

پرسشنامه رفتارهای یادگیری

۲۰۰۰

پرسشنامه رفتارهای سیاسی

۱۳۹۱