پرسشنامه سنجش ساخت خانواده (بالنده و آشفته)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۳۸۷
نویسندگان تويسرکاني
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش ساخت خانواده (بالنده و آشفته) توسط تويسرکاني (١٣٨٧) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٦ گویه می¬باشد. اکابري (١٣٨٨) ضريب پايايي پرسشنامه سنجش ساخت خانواده (بالنده و آشفته)را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ ٠/٩٢، به روش بازآزمايي ٠/٩٣ بدست آورده است. زیوری رحمان (١٣٨٩) ضريب پايايي این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ ضريب پايايي ٠/٩٣ و به روش دو نيمه کردن ٠/٨٧ بدست آورده است. اکابري (١٣٨٨) روايي صوري سوالات اين آزمون را ٠/٨٤و زیوری رحمان (١٣٨٩) ٠/٨٢ بدست آورده¬اند.