پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان اعظمی و صالحی نیا
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان توسط زهرا اعظمی و حمید صالحی نیا(١٣٩٣) طراحی شده است. این مقیاس دارای ٢٢ گویه است. در پژوهش (اعظمی و صالحی نیا، ١٣٩٣) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنیاینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٢).در پژوهش (اعظمی و صالحی نیا، ١٣٩٣) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٨٥/ ٠ به‌دست‌ آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سواد اطلاعاتی

مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه افسردگی دانشجویان دانشگاه (USDI)

مبانی نظری موفقیت سیستم های اطلاعاتی

پرسشنامه ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان

۱۳۹۱

پرسشنامه انسجام اجتماعی و تحصیلی دانشجویان

۱۹۸۰