پرسشنامه سنجش شاخص های عملکرد سرمربیان حرفه‌ای

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۱
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان صاحب‌کاران و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ شاخص هاي عملکرد سرمربیان حرفه‌ای ﺗﻮﺳﻂ صاحب‌کاران و همکاران(١٣٩٤) ارائهﺷﺪ. و ﺷﺎﻣﻞ ٣١ ﺳﻮالﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐ ﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪآن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ شاخص های عملکردسرمربیان حرفه‌ای (مدیریت تیم، روابط حرفه‌ای، مهارت‌های اجتماعی – ارتباطی، مهارت‌های روان‌شناختی، تجربه و سابقه ورزشی، مهارت‌های فنی) اندازه گيري كند.
در پژوهش صاحب‌کاران رمضانی نژاد (١٣٩٤) روایی صوری و محتوایی این مقیاس توسط اساتید مربوطه مورد تائید قرارگرفته است. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ ٠/٩٣ به‌دست‌آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه عملکرد حرفه‌ای

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

پرسشنامه اعتماد حرفه‌ای

۱۳۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ شاخصهای ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه‌ای

۱۳۹۴

پرسشنامه عوامل تاثیرگذاربرفرارمالیاتی درورزشکاران ومربیان حرفه‌ای

۱۳۹۴

پرسشنامه عوامل مؤثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه‌ای

۱۳۹۳