پرسشنامه سنجش عملکرد بازرگانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۸۶
نویسندگان عالی و بختیاری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش عملکرد بازرگانی توسط عالی و بختیاری (١٣٨٦)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٧ سوال می‌باشد. رفعتی سنزیقی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه سنجش عملکرد بازرگانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٣ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است. رفعتی سنزیقی ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند

عملکرد جنسی زنان (FSFI)