پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان عزیز و محمود
مخفف CPMQ
نام انگلیسی پرسشنامه Company Performance Measurement Questionnaire

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ٧ سؤال می باشد که توسط عزیز و محمود (٢٠١١) تهیه و تنظیم شده است. در پژوهش عزیز و محمود (٢٠١١) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٨٥ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری حاکمیت شرکتی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند