پرسشنامه سنجش عملکرد پرستاران براساس آیین اخلاق حرفه ای پرستاران از دیدگاه پرستار

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۴
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان اسمعیل پورزنجانی و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش عملکرد پرستاران براساس آیین اخلاق حرفه ای پرستاران توسط پورزنجانی، مشعوف و خاکی (١٣٩٤) بر اساس مرور متون و مطالعات انجام شده در زمينه مرتبط تهيه گردید و شامل ٣٤ گویه است . در مطالعه اسمعیل پورزنجانی و همکاران (١٣٩٤) روایی محتوایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه ٠/٩٤ به دست آمد که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه دیدگاه بازاریابی عصبی

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستار- بیمار

۱۳۸۹

پرسشنامه عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳

پرسشنامه صلاحیت بالینی پرستاران مراقبت‌های ویژه

۱۳۹۳

پرسشنامه نگرش پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارائه مراقبت های معنوی

۲۰۰۹

پرسشنامه مهارت های ارتباط با بیمار پرستاران

۱۳۹۵

پرسشنامه درک وجدان پرستاری

۱۳۹۲