پرسشنامه سنجش عوامل بازاریابی داخلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۱
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان محمدبیگی فراهانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش عوامل بازاريابي داخلي توسط محمدبیگی فراهانی (١٣٩٠)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٤١ گویه می‏باشد. محمدبیگی فراهانی (١٣٩٠)، پایایی پرسشنامه سنجش عوامل بازاريابي داخلي را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠ به دست آورده است. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه بازاریابی رابطه ای