پرسشنامه سنجش عوامل مؤثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۷
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۳۹۶
نویسندگان كشاورز
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس سنجش عوامل مؤثر بر رفتار مدیران درارزیابی اماکن ورزشی توسط كشاورز (١٣٩٦) ارائه شد. ﻣﻘﯿﺎسﺳﻨﺠﺶ عوامل مؤثر بر رفتار مدیران در ارزیاب یاماکن ورزشی ﺷﺎﻣﻞ ٤٧ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ عوامل مؤثر بر رفتار مدیران اماکن ورزشی (تفکرراهبردی، نگرش توسعه‌ای، آشنایی بامدل‌های ارزیابی، کیفیت خدمات، نیاز و وفاداری مشتریان، رقابت، کیفیت و امنیت تجهیزات و تأسیسات، درآمدزایی) را اندازه گيري كند. در پژوهش کشاورز (١٣٩٦) روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید و متخصصان به تائید رسیده است. پایایی این پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ٠/٧٧ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی