پرسشنامه سنجش عوامل مدیریتی مؤثر بر بهره‌وری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان فروردین
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش عوامل مدیریتی مؤثر بر بهره‌وری توسط فروردین(١٣٩٠) طراحی‌شده است و شامل ٣٦ گویه می باشد. در پژوهش فروردین (١٣٩٠) برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و کارشناسان درزمینه ی موردمطالعه استفاده‌شده است. در پژوهش فروردین (١٣٩٠) برای سنجش اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده‌شده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

پرسشنامه عوامل مؤثر در تأخیر و مدیریت پروژه

عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی جوانان

پرسشنامه عوامل مؤثر بر بازار مسافر هواپیمایی

۱۳۹۲

پرسشنامه موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستار- بیمار

۱۳۸۹

پرسشنامه عوامل مؤثر بر اثربخشی بازاریابی رابطه مند

۱۳۹۳

پرسشنامه عوامل مؤثر بر تمایل به تسهیم دانش

۱۳۹۴

پرسشنامه عوامل مؤثر در استفاده از خدمات همراه بانک

۲۰۱۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل رفتاری مؤثر در ارتقاء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی

۱۳۹۵

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی

۱۳۸۳