پرسشنامه سنجش عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در مدارس

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان رضوي و همكاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در مدارس ﺷﺎﻣﻞ ٣٦ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در مدارس (تخصص معلمان، بعد روانی، نگرش و شناخت گروه‌های مرتبط، نظارت و ارزشیابی، امکانات و تجهیزات) را اندازه گيري كند. در پژوهش رضوی و همکاران (١٣٩٣) روایی این مقیاس توسط اساتید مربوطه مورد تائید قرارگرفته است. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ ٠/٩٣ به‌دست‌آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند

پرسشنامه مقایسه تطبیقی عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی

۱۳۹۳

پرسشنامه مقایسه تطبیقی عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی

۱۳۹۳

پرسشنامه فرهنگ سازمانی مدارس

۱۳۸۸

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی

۱۳۸۳

پرسشنامه سبک مدیریت تعارض مدیر مدارس

۱۹۹۴

پرسشنامه شاداب سازی در مدارس

۱۳۹۳

پرسشنامه کیفیت آموزش در مدارس

۱۳۹۳

پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس ابتدائی

۱۳۸۳