پرسشنامه سنجش قابلیت های کارآفرینی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۱
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان زندی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش قابلیت های کارآفرینی توسط زندی (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٤١ گویه می باشد. در پژوهش زندی(١٣٩٢) پرسشنامه مذکور برای سنجش روایی صوری به چند تن از اساتید و متخصصان ارائه شد و پس ار تایید آنها مورد استفاده قرار گرفت. در پژوهش زندی (١٣٩٢)، برايسنجش پايايي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ كه بر همساني دروني مؤلفه ها تأكيد دارد، استفاده شد وضريبي برابر با ٧٩/ ٠ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰

پرسشنامه موانع کارآفرینی

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی مدیران

۲۰۰۹

پرسشنامه سنجش تاثیر ۶ عامل مرتبط بر قابلیت توسعه محصول جدید

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

مبانی نظری کارآفرینی

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش قابلیت کارآفرینی دانشجویان

۱۳۹۴

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۹۸۶