پرسشنامه سنجش قابلیت کارآفرینی دانشجویان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷۴
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان مردانشاهی و دولتی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش قابلیت کارآفرینی دانشجویان توسط مردانشاهی و دولتی (١٣٩٤)، طراحی شده که در تدوین آن از پرسشنامه بومی سنجش ویژگی هاي شخصیتی کارآفرینان ایرانی نیز استفاده گردیده است. این پرسشنامه دارای ٧٤ گویه می‏باشد. مردانشاهی و دولتی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه سنجش قابلیت کارآفرینی دانشجویان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٠ درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰

پرسشنامه موانع کارآفرینی

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی مدیران

۲۰۰۹

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

پرسشنامه افسردگی دانشجویان دانشگاه (USDI)