پرسشنامه سنجش مدیر اختاپوس

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان نصراصفهانی و نصراصفهانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش مدیر اختاپوس توسط نصر اصفهانی و نصر اصفهانی (١٣٩٠) با توجه به مبانی نظری پژوهش و ویژگی های مدیر اختاپوس در ایران تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه می باشد . به گزارش نصر اصفهانی و نصر اصفهانی (١٣٩٠) به منظور تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای ۲۴ سوال، مقدار ٠/٨٠٢ بدست آمده است . همچنین جهت آزمون روایی گویه ها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد برای سنجش روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات اساتید دانشگاهی استفاده شد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری