پرسشنامه سنجش میزان اشباعیت بازار (صنعت)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان سلطانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش میزان اشباعیت بازار (صنعت) توسط مریم سلطانی (١٣٩٢) طراحی‌شده است و شامل ٨ گویه می باشد. در پژوهش سلطانی (١٣٩٢) روایی پرسشنامه، از طریق سنجش روایی صوری و محتوایی به دست آمد. در روایی صوری و محتوایی، ظاهر، کمیت و کیفیت سؤالات ازنظر خبرگان متخصص موردبررسی قرار گرفت و تأیید شد. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). در پژوهشسلطانی (١٣٩٢) ابتدا پرسشنامه بر روی گروه کوچک ٤٠ نفری اجرا شد و آلفای کرونباخ برایکل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS، ٠/٧٥ به دست آمد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری بازارگرایی

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری رقابت بازار محصول

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)