پرسشنامه سنجش میزان کجروی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۵
نویسندگان رحمانی فیروزجاه
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش میزان کجروی توسط رحمانی فیروزجاه (١٣٨٥) ساخته شده است این پرسشنامه براساس پرسشنامه ٢٣ گویه ای نوع کجروی که آن نیز توسط رحمانی فیروزجاه (١٣٨٥) و از طریق تحلیل عاملی ساخته شده است طراحی گردید . نجبائی (١٣٨٨) برای بررسی پایایی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد و میزان ضریب را ٠/٧٢ به دست آورد که نشان از پایایی بالای این پرسشنامه دارد . همچنین نجبائی (١٣٨٨) پرسشنامه سنجش میزان کجروی را روی ٢٩١ آزمودنی در بین دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان دخترانه و پسرانه شهر بردسکن اجرا کرد که با ٩٩ درصد اطمینان بین دختران و پسران از نظرکجروی های مختلف تفاوت وجود دارد، یعنی در سطح معنی داری ٠/٠١ میانگین نمره پسران از دختران بالاتر بوده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ چک‌لیست میزان عزت‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

۱۳۸۶

پرسشنامه میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

۱۳۸۷

پرسشنامه میزان انگیزشی بودن مواد آموزشی

۲۰۱۱

پرسشنامه نوع کجروی

۱۳۸۵

پرسشنامه افسردگی سما (سنجش میزان افسردگی)

۱۳۶۸