پرسشنامه سنجش نوآوری در سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان پاتچن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش نوآوری در سازمان توسط پاتچن (١٩٧٠)، تهیه و تنظیم شده است که شامل ٦ گویه می باشد. طبرسا (١٣٩٤) پایایی پرسشنامه سنجش نوآوری را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٠١ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد و روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری نوآوری

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری نوآوری

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان