پرسشنامه سنجش نگرش فرایندی و سیستمی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان میرزایی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش نگرش فرایندی و سیستمی توسط میرزایی (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٣ گویه می¬باشد. میرزایی (١٣٩٢) در مطالعه¬ای روایی پرسشنامه به روش سیگمای شمارشی به میزان ٠/٩٨ و پايايي پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ٠/٧٧٩به دست آورد.