پرسشنامه سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی توصیفی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان حیدریعزیزی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی توصیفی توسط عزیزی و حیدری (١٣٩١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٣ گویه می¬باشد. عزیزی و حیدری (١٣٩١) در مطالعه¬ای پایایی پرسشنامه سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی توصیفیرا به روش آلفای کرونباخ ٠/٨٩ و روایی صوری آن را ٠/٨٧ ذکر کرده¬اند. اثنی عشری (١٣٩٣) پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ ٠/٩٦ ذکر کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی

۱۹۹۴

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی فرم کوتاه

۲۰۱۰

پرسشنامه خود توصیفی بدنی

۱۹۹۶

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ خودتوصیفی بدنی

۱۹۹۴

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

۱۳۹۳

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری

۱۳۹۱