پرسشنامه سنجش نگرش­های مذهبی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۷۷
نویسندگان سراج زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش نگرش¬های مذهبی مسلمانان توسط سراج زاده (١٣٧٧؛ به نقل از شریفی، ١٣٨٥) و بر اساس مدل گلاک و استارک (١٣٦٥) با اسلام بویژه اسلام شیعی تطبیق داده و متناسب شده است. این پرسشنامه شامل ٢٦ عبارت است.سراج زاده (١٣٧٧؛ به نقل از شریفی، ١٣٨٥) روایی صوری این پرسشنامه را از طریق نظرخواهی از تعدادی دانشجویان دکترا که با اسلام، آشنایی کامل داشتند، به دست آورد. در ابتدا از پاسخگویان خواست تا التزام دینی خود را بر روی یک طیف خطی ده قسمتی مشخص کنند. رابطه بین نمره¬های دینداری آنان در مقیاس گلاک و استارک و نمر هارزیابی خود آنان از دینداریشان از طریق ضریب همبستگی پیرسون ٠/٦١ گزارش شد. این میزان به عنوان روایی بیرونی در نظر گرفته شد. در پژوهش شریفی (١٣٨٥) نیز پایایی کل این آزمون به روش تنصیف و آلفای کرونباخ به ترتیب ٠/٧٥ و ٠/٧٨ و اعتبار آن ٠/٤٥ (از طریق سنجش همبستگی ارتباط بین نمرات این پرسشنامه و خود گزارش¬دهی افراد از میزان دینداری خود) برآورد شد(٠/٠٠١

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه جهت گیری مذهبی

۱۹۵۰

پرسشنامه مقابله مذهبی

۲۰۰۰

پرسشنامه ابعاد جهت گیری مذهبی

۱۳۸۰