پرسشنامه سنجش نیازهای دبیران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۷۷
نویسندگان اصغرنژاد
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش نیازهای دبیران توسط اصغرنژاد (١٣٧٧) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٣٣ گویه می‏باشد. اصغرنژاد (١٣٧٧)، پایایی پرسشنامه سنجش نیازهای دبیران را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٩٠ درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است. وی ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی

پرسشنامه توانمندی دبیران تربیت بدنی و مولفه های آن

پرسشنامه ارضاء نیازهای روانی

۲۰۰۰

پرسشنامه عملکرد مدیران در تامین نیازهای دبیران

۱۳۷۷

پرسشنامه نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان

۱۳۸۶

پرسشنامه نیازهای آموزشی مدیران

۱۳۷۹

ابزار نیازهای بنیادین یا اساسی دانش آموزان

۲۰۰۶

پرسشنامه انواع زورگویی در دانش آموزان از دیدگاه دبیران

۱۳۹۲

پرسشنامه کانو نیازهای مشتریان از دیدگاه مشتریان

۱۳۹۰