پرسشنامه سنجش وضعیت اشتراک گذاری دانش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۶
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۵
نویسندگان آذری و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش وضعیت اشتراک گذاری دانش،توسط غزل آذری،لیلا ریاحی و رضا دهنویه(١٣٩٥) طراحی شده است و شامل ٤٦ گویه می باشد. در پژوهش (آذری و همکاران،١٣٩٥) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأییدشده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنیاینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠).در پژوهش (آذری و همکاران،١٣٩٥)پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٩٢/ ٠دست آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

مبانی نظری ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری مشترک

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه استقرار مدیریت دانش

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانه دانشگاه