پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی (مدل سروکوال)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۹۸۸
نویسندگان پاراسورامان و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات بهداشتي درماني ترجمه شده نسخه ٢٨ سوالی پرسشنامه استاندارد مدل سروکوال که توسط «پاراسورامان و زیتامل و بری » ساخته شده است، می باشد . در مطالعه عجم و همکاران (١٣٩٢) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ در دو بخش انتظارات و ادراكات به دست آمده است که عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات پژوهشی (مدل سروکوال)

۱۳۸۹

پرسشنامه عوامل فرهنگ‌سازمانی (مدل ساروس گری)

۱۳۹۳