پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات پژوهشی (مدل سروکوال)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان شاهوردیانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات پژوهشی براساس پرسشنامه استاندارد مدل سروکوال که توسط شاهوردیانی (١٣٨٩) براساس پرسشنامه استاندارد مدل سروکوال پاراسورامان و زیتامل و همچنین مدل کیفیت خدمات وئوس و صفائیان (١٣٨٨) تهیه شده است . این پرسشنامه دارای ٢٢ گویه است . در مطالعه شاهوردیانی (١٣٨٩) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ در بعد انتظارات ٠/٧٣ و در بعد ادراکات ٠/٨٧ به دست آمده است که عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی (مدل سروکوال)

۱۹۸۸

پرسشنامه عوامل فرهنگ‌سازمانی (مدل ساروس گری)

۱۳۹۳