پرسشنامه سنجیدن ظرفیت های بازاریابی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان محرم زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجیدن ظرفیت های بازاریابی توسط محرم زاده (١٣٩١)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٠ سوال می‌باشد. شکی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه سنجیدن ظرفیت های بازاریابی از طریق ضریب آلفای کرونباخ را ٠/٧٥٩ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه بازاریابی رابطه ای