پرسشنامه سواد سلامت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۶
نویسندگان نورمن و هاروی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ سوادسلامت براساس مدل نورمن و هاروي (٢٠٠٦) جهت سنجش سواد سلامت ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ آزﻣﻮن ٢٤ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ(به نقل از فریزی، ١٣٩٤). فریزی (١٣٩٤) روایی این پرسشنامه را مناسب و قابل و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ٠/٨٤ ذکر کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سواد اطلاعاتی

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سلامت سازمانی

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سلامت اجتماعی

۱۳۹۳

مبانی نظری سلامت روان

مبانی نظری سبک ارتقا دهنده سلامت

مبانی نظری سلامت سازمانی

پرسشنامه سواد سلامت الکترونیک

۲۰۱۶