پرسشنامه سکوت سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان بزرگ نیا حسینی
مخفف SOQ
نام انگلیسی پرسشنامه Silence Organizational Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سکوت سازمانی، توسط ژنگ (٢٠٠٨) تهیه و تنظیم شده است. پرسشنامه مذکور دارای ١٤ سوال بوده که بزرگ نیا حسینی (١٣٩٣) تعداد ٤ سوال به آنها افزود و در نهایت پرسشنامه ای با ١٨ سوال طراحی گردیده است. پایایی پرسشنامه مذکور با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ توسط بزرگ نیا حسینی، ٠/٨٧ محاسبه گردید که نشان دهنده پایایی متناسب پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰