پرسشنامه سکوت سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان دینه و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سکوت سازمانی، توسط دینه،آنجوبوترو (٢٠٠٣) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ١٠ سوال است. در اين پژوهش روایی پرسشنامه در پژوهش (دینه و همکاران، ٢٠٠٣) سنجيده شده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،١٣٩٠). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش (دینه و همکاران، ٢٠٠٣) براي این پرسشنامه ٧٨/ ٠ برآورد شد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰