پرسشنامه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳۹۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان عامری
مخفف e -CRM
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ٣٦ سؤال می‌باشد و توسط عامری (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است. عامری (١٣٩٣) ضریب آلفای کرونباخ را در مطالعه ای برای زیرمقیاس ها و کل پرسشنامه به دست آورده است. اعداد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه وفاداری مشتریان

پرسشنامه وفاداری مشتری