پرسشنامه شاداب سازی در مدارس

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان پورعلی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شاداب سازی در مدارس توسط پورعلی (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل ٢١ گویه می باشد . مطابق جدول زیر ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های پرسشنامه شاداب سازی در مدارس از طریق ضریب آلفای کرونباخ توسط پورعلی (١٣٩٣) به دست آمده است که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است. همچنین، روایی محتوایی پرسشنامه‌ها نیز توسط وی تأیید گردید.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری توانمندسازی

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۳۹۴

پرسشنامه ابعاد و مسائل شهرسازی

موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

پرسشنامه توانمندسازی رهبری

۲۰۱۲

پرسشنامه ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند

پرسشنامه خود ناتوان سازی

۱۹۸۲

سیستم بازداری رفتاری/سیستم فعال-سازی رفتاری (BIS/BAS)

پروتکل جلسات توانمند سازی زناشویی اولسون