پرسشنامه شادکامی کارکنان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان اشرف گنجویی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامهشادکامی کارکنان دارای ٣٥ سوال می باشد که توسط اشرف گنجویی (١٣٩٣) بر اساس مدل ساعتچی (١٣٨٨) ساخته شده است. اشرف گنجویی (١٣٩٣) روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه را بر اساس نظر متخصصان ٨٣/ ٠ و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ٨٨/ ٠ ذکر کرده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری شادکامی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان

مبانی نظری بلوغ کارکنان