پرسشنامه شادی و نشاط

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۷
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان زارع و امین پور
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شادی و نشاط در سال ١٣٩٠ در کتاب آزمونهای روانشناختی، اثر زارع و امین پور آمده است و شامل ٣٧ گویه است. پایایی بدست آمده برای این پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ در مطالعه زارع و امین پور (١٣٩٠) می باشد.