پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارائه مراقبت های معنوی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۰۹
نویسندگان وان لئون و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شايستگي هاي دانشجويان پرستاري براي ارائه مراقبت هاي معنوي توسط وان لئون، تیزینگا و میدل و دیگران (٢٠٠٩) تهیه و تنظیم شده است و در ایران توسط خلج، پاکپور حاجی آقا و محمدی زیدی (١٣٩٢) به فارسی ترجمه و اعتباریابی شده است . در مطالعه خلج و همکاران (١٣٩٢) روايي سازه این پرسشنامه با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي و تأييدي ارزيابي شد و پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده است اعداد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه هوش معنوی

۱۳۹۰

پرسشنامه پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

مبانی نظری هوش معنوی

پروتکل جلسات مداخله هوش معنوی و ذهن آگاهی

پرسشنامه بهزیستی معنوی

۱۹۸۲

مبانی نظری معنویت در محیط کار

مبانی نظری هوش معنوی

مبانی نظری خودمراقبتی

مبانی نظری معنویت در محیط کار