پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان خلج و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه دارای ٢٧ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان شايستگي هاي دانشجويان پرستاري براي ارايه مراقبت هاي معنوي از ابعاد مختلف است.در پژوهش خلج و همکاران (١٣٩٢) روايي سازه این پرسشنامه با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي و تأييدي ارزيابي شد. همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه هوش معنوی

۱۳۹۰

پرسشنامه پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

مبانی نظری هوش معنوی

پروتکل جلسات مداخله هوش معنوی و ذهن آگاهی

پرسشنامه بهزیستی معنوی

۱۹۸۲

مبانی نظری معنویت در محیط کار

مبانی نظری هوش معنوی

مبانی نظری خودمراقبتی

مبانی نظری معنویت در محیط کار