پرسشنامه شایستگی حرفه ای هنرآموزان مراکز آموزشی فنی حرفه ای

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷۹
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان امین خندقی و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شایستگی حرفه ای هنرآموزان مراکز آموزشی فنی حرفه ای توسط امفادی (٢٠٠١)، تهیه و تنظیم شده است. فرم اولیه آن شامل ٩٥ گویه بوده و ترجمه آن توسط امین خندقی، جامه بزرگ و سعیدی رضوانی (١٣٩٢) صورت گرفته که با تغییرات جزئی این پرسشنامه دارای ٧٩ گویه می‏باشد. امین خندقی و همکاران (١٣٩٢) پایایی پرسشنامه شایستگی حرفه ای هنرآموزان مراکز آموزشی فنی حرفه ای را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٩٣ به دست آورده اند. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اخلاق حرفه ای اعضای هیأت علمی

پرسشنامه اخلاق حرفه ای (PEQ)

پرسشنامه عملکرد حرفه‌ای

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

پرسشنامه کاربست یافته‌های تحقیقات آموزشی

پرسشنامه شایستگی های حرفه ای

پرسشنامه اخلاق کاری حرفه ای

۱۹۹۰

پروتکل مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی