پرسشنامه شایستگی رهبری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۲۰۰۹
نویسندگان استروند
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شایستگی رهبری، بر اساس مدل استروند (٢٠٠٩) طراحی شده است. این مقیاس دارای ٢٥ گویه است. در پژوهش (رجبی، ١٣٩٢) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،١٣٩٢). در پژوهش (رجبی، ١٣٩٢) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٩٧٨/ ٠ به دست آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری سبک رهبری تحول آفرین

مبانی نظری رهبری اصیل

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری مربیان

پرسشنامه سبک های رهبری

پرسشنامه شایستگی های حرفه ای

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه توانمندسازی رهبری

۲۰۱۲

مبانی نظری کیفیت رهبری