پرسشنامه شایستگی محوری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۰
نویسندگان باچا
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شایستگی محوری توسط باچا در سال ٢٠١٢ تهیه و تنظیم شده است و در ایران توسط حیدری (١٣٩٣) اعتباریابی شده است.در پژوهش حیدری (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٨٤٢ زیر به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه شایستگی های حرفه ای

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

مبانی نظری شایستگی حرفه ای

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارائه مراقبت های معنوی

۲۰۰۹

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳

۱۹۷۷

پرسشنامه شایستگی مدیران

۱۳۸۸

پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا

۱۳۹۰

پرسشنامه شایستگی رهبری

۲۰۰۹

پرسشنامه شایستگی مدیران در انتصاب

۱۳۹۲

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

۱۳۹۲