پرسشنامه شایستگی مدیران در انتصاب

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۲
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان نیکنام
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شایستگی مدیران در انتصاب، با استفاده از مدل گریفین (١٩٩٤) توسط نیکنام (١٣٩٢) ساخته شده است و شامل ٣٠ گویه می باشد. در پژوهش (نیکنام، ١٣٩٢) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران، ١٣٩٠). در پژوهش (نیکنام، ١٣٩٢) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بالای ٧٠/ ٠ به دست آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش مدیران بر افزایش بهره وری

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی مدیران

۲۰۰۹

مبانی نظری مهارت‌های ارتباطی مدیران

پرسشنامه الگوهای تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۲

پرسشنامه عملکرد مدیران با توجه به گذراندن دوره های آموزشی کارکنان

۱۳۹۲

پرسشنامه سبک تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۵

پرسشنامه سنجش مدل تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۲

پرسشنامه عملکرد مدیران در تامین نیازهای دبیران

۱۳۷۷

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی

۱۳۸۳