پرسشنامه شخصیتی آیزنک - تجدید نظر شده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۷
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۷۵
نویسندگان آﯾﺰﻧﮏ و آﯾﺰﻧﮏ
مخفف EPQ -R
نام انگلیسی پرسشنامه Eysenck Personality Questionnaire - Revised

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آﯾﺰﻧﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﺳﺎل ١٩٧٥ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و شامل ٥٧ گویه می باشد. ﺗﯿﻮاري، ساین و ساین (٢٠٠٩) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت روانﺳﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ آزﻣﻮن را ﺑﺮاي زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد. آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ، روان رﻧﺠﻮرﯾﺨﻮﯾﯽ، روانﭘﺮﯾﺸﯽ و ﻣﻘﯿﺎس دروغﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ٠/٧٦، ٠/٧٧، ٠/٢٣ و ٠/٦٢ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸﯽﭘﻮر و ﺑﺎﻗﺮﯾﺎن خسروشاهی (١٣٨٥) ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي EPQ-R ﺑﺎ ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ EPQ-R رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ آن از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮدازش ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس P٠/٦٧، ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس E٠/٨٩، ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس N ٠/٩٠ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ (ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ) ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس E ٠/٧٧، ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس N٠/٧٤ و ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس P ٠/٥٢ را ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

تأثیر رویداد - تجدیدنظر شده

۱۹۹۷

پرسشنامه تجدیدنظر شده سبک دلبستگی

۱۹۹۰

پرسشنامه تعارض زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)

پروتکل راهنمای تجدید نظر شده درمان فعال سازی رفتاری فشرده برای افسردگی

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

پرسشنامه تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان

۱۹۷۷

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی الگو های ارتباطی خانواده

۱۹۹۴

پرسشنامه تجدیدنظر شده خستگی مفرط پایپر

۱۹۹۸

پرسشنامه تجدیدنظر شده سرسختی سلامت - ۲۴ سؤالی

۲۰۰۱

پرسشنامه ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ - تجدیدنظر شده

۲۰۰۴